El portal web Gracias.cat és publicat pel col·lectiu amb el mateix nom, Gracias.cat, que ve representat per de la seva titular Elizabeth Castro, en endavant, la representant, que podeu trobar a la direcció postal c/Maria, 11, local, 08012 de Barcelona.

AVÍS GENERAL WEB

Aquest avís té com a objecte establir les Condicions que regulen l’accés i l’ús de la pàgina de la representant. L’accés i ús de la mateixa impliquen la submissió i acceptació de les condicions que es detallen seguidament.
El contingut d’aquesta pàgina podrà ser modificat en qualsevol moment per part de la representant, sense necessitat de cap comunicació prèvia per part de la mateixa.
La representant no es fa responsable dels continguts als que apuntin els links que es puguin oferir des d’aquesta pàgina i que no es corresponguin a dominis titularitat de la pròpia encarregada.

Els anunciants i patrocinadors amb els que la representant pugui establir relacions comercials són els responsables tant del compliment de les lleis com dels continguts del material que difonguin i publiquin mitjançant la present pàgina web.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquesta web i tots els continguts, incloent-hi textos, imatges, àudios, vídeos, dissenys, així com qualsevol altre material susceptible de protecció, són titularitat de la representant.

Tots aquells continguts dels quals la responsable no en sigui la representant, seran inclosos a la pàgina únicament després d’haver obtingut el consentiment corresponent dels seus legítims titulars.

En aquest darrer cas, es reflectirà l’autoria de manera que pugui identificar-se l’origen de la titularitat.

Certs materials s’ofereixen sota una llicència Creative Commons. Les condicions de l’esmentada llicència poden variar d’uns materials a uns altres, i les condicions en les que es puguin fer servir per part dels interessats es detallen en cada cas concret.
L’oferiment de certs materials sota les condicions d’aquestes llicències no implicarà en cap cas l’extensió d’aquestes condicions a d’altres.

Responsabilitat sobre contingut i ús

L’usuari es compromet a fer un ús correcte de tots els continguts i serveis de la web i no modificarà ni danyarà, de cap manera, les dades, els programes o els documents de la web, ni hi introduirà cap mena de dispositiu lògic o seqüència de caràcters que pugui afectar el sistema informàtic de la web, inclosos els mitjans de protecció i de seguretat.
La representant no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis provocats per interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions d’aquest sistema electrònic.

La representant es reserva el dret d’efectuar, sense avís previ, els canvis que consideri oportuns a la web, i de suspendre’n temporalment l’accés per introduir-hi millores o per fer-ne el manteniment.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels canals de comunicació de qualsevol mena que la representant ofereixi en aquesta pàgina, i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal. Entre d’altres, però no exclusivament: difondre continguts o propaganda de cap mena, insults, opinions que puguin ser qualificats com a delictes contra l’honor.

La representant eliminarà totes aquelles manifestacions que no respectin l’esmentat en el paràgraf anterior.

Protecció de dades

La representant compleix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal. Sempre que es recullin dades de persones físiques a efectes de ser incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, degudament declarat davant l’Agència, s’informarà adequadament al titular de dites dades
En qualsevol moment podran exercir-se per part dels particulars que hagin proporcionat les seves dades a la representant els drets reconeguts al títol III de la LOPD.

Limitació de la responsabilitat

La representant no assumeix cap responsabilitat derivada, o que se’n pogués derivar, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts d’aquesta pàgina web.